អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទទួលលិខិតប្រកាសទ្រព្យ និងបំណុល១,០៦០ច្បាប់

18-01-2019 9:01pm

ភ្នំពេញៈ ក្នុងមួយថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ ទទួលលិខិត​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល​ចំនួន១០៦០ច្បាប់ ។

ប្រភពបានបញ្ជាក់ថា ពីថ្ងៃ១ មករា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ លិខិតប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល​ចំនួន​១៤,២១៧​ច្បាប់​ដែលបានផ្ញើទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។

សូមអានបន្តនូវសេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពីលទ្ធផលការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យ​ និងបំណុល តាមរបប០២ ឆ្នាំ២០១៩៖