អតីតសន្តិសុខស្ថានទូតអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា ជាង៣០នាក់ ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌

19-06-2018 8:31am

ភ្នំពេញៈ ​អតីតសន្តិសុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា រងនូវ​ភាពអយុត្តិធម៌ជាង២០នាក់​ ក្នុងចំណោម៣២នាក់​ នៅម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បាន​ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅ​មុខស្ថានទូតអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការតវ៉ា​ បន្ទាប់ពី​ពួកគាត់ ត្រូវបានការិយាល័យធនធានមនុស្សរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក បញ្ឈប់ពីការងារយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុត៕