ជ្រុងខ្លះ នៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ដែលអ្នកពុំធ្លាប់បានដឹង!

12-05-2018 8:13am